free shipping od 40 €
Omnigena SKM 150 230V / 15 m