free shipping od 40 €
Vsuvka MS redukovaná 5/4"x1"