free shipping od 40 €
Stopspojka 1/2" - 5/8" - 3/4"